eTwinning.gr   |   eTwinning live   |   Twinspace   |   Groups   |   Elearning Labs   |   eTwinning.net

Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Παράταση υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 εγκυκλίου με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016», σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015.

Περισσότερα...

2ωρη συμπλήρωση ωραρίου για etwinning έργα 2015-2016

Οδηγίες σχετικά με τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου για το έτος 2015-16. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ 

Ειδικότερα για πρόγραμμα eTwinning, η διάρκεια του προγράμματος (για δικαίωμα συμπλήρωσης δύοωρών στο ωράριο του/της εκπαιδευτικού– μόνο για τη Β/θμια Εκπ/ση) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε(5) μηνών. Το δίωρο διατίθεται στον/στην εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση,ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση της κάρτα προόδου κλπ.) και για την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του. Οι δραστηριότητες με τους μαθητέςπραγματοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η υλοποίηση τους μετά το πέρας των μαθημάτων.

Read More

Βάσει της εγκυκλίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 δίνεται η δυνατότητα 2ωρης συμπλήρωσης ωραρίου σε εκπ/κους οι οποίοι υλοποιούν έργο eTwinning συνεργασίας, τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας, μέσα στο τρέχον σχολικό έτος. 

Αναλυτικές οδηγίες μπορούν να βρουν οι εκπ/κοι στην παραπάνω εγκύκλιο.

Η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων eTwinning, από τους των ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας:

http://www.etwinning.gr/2015/meiosi.php

Read More

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:

 1. Δεν αρκεί η εγγραφή στου σχολείου στη δράση, αλλά απαιτείται η εύρεση συνεργάτη και η έναρξη συγκεκριμένου eTwinning έργου στο οποίο να συμμετέχουν και μαθητές
 2. Tο έργο eTwinning, για το οποίο αιτήστε 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας, μέσα στο σχολικό έτος 2015-16
 3. Η συμπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ή εναλλακτικά κατανέμεται σε δύοεκπαιδευτικούς του προγράμματος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό τουσχολείου. Στο eTwinning ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτητο ναείναι και ιδρυτής του έργου. 
 4. Για κάθε εκπαιδευτικό το ανώτατο όριο συμπλήρωσης ωραρίου από υλοποίηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ορίζεται σε δύο ώρες.
 5.  Η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων για το eTwinning μπορεί να γίνει μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2015.

  Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, παραθέτουμε στη συνέχεια τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Εγγραφή του σχολείου στο www.etwinning.net (Ευρωπαϊκή Πύλη).

  Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το έργο πρέπει να είναι αναλυτικές και να υπάρχουν τόσο στη γλώσσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεργασία, όσο και στην Ελληνική γλώσσα.  Τα πεδία "Περιγραφή", "Στόχοι", "Διαδικασία της εργασίας" και "Αναμενόμενα αποτελέσματα" πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα και αναλυτικά τους στόχους της συνεργασίας, να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική διάσταση του έργου και να προσδιορίζουν την πορεία του έργου και την συμμετοχή των μαθητών

  1. Εύρεση συνεργάτη-ών με τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Πύλης και έναρξη υλοποίησης eTwinning έργου.
  2. Έγκριση του σχεδίου προγράμματος από τον Δ/ντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

  Σημεία προσοχής για τη σωστή διατύπωση της πράξης συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας:

  Πρέπει να αναγράφονται:

  • τα ονόματα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και ποιος από αυτούς είναι ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα,
  • το ακριβές όνομα της συνεργασίας (όπως είναι δηλωμένη στο www.etwinning.net),
  • η διάρκεια της συνεργασίας και η ημερομηνία έναρξής της,
  • το όνομα του/των συνεργαζόμενου/νων σχολείου/ων καθώς και
  • αν ζητείται συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει την συνεργασία.

  Σημείωση: Είναι απαραίτητη η σωστή και πλήρη συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων  στην ελληνική γλώσσα (έως 500 λέξεις ανά πεδίο):

      Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

      B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

      Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

      ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Τα παραπάνω τέσσερα πεδία πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα και αναλυτικά τους στόχους της συνεργασίας, να τεκμηριώνουν τηνπαιδαγωγική διάσταση του έργου και να προσδιορίζουν την πορεία του έργου και την συμμετοχή των μαθητών.

  ·         Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική  και σε ευανάγνωστη μορφή (με τη χρήση σαρωτή-scanner ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής) η σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων (βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Μονάδας)

  ·         Τέλος πρέπει να αποσταλεί και το "eTwinning certificate " (πρώην eTwinning Label) το οποίο παρέχεται αυτόματα στα σχολεία, όταν εγκριθεί η συνεργασία και αποτελεί αποδεικτικό της σύναψης συνεργασίας καθώς εμφανίζει τα συνεργαζόμενα σχολεία και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. 
  Το etwinning Certificate (πρώην eTwinning Label)  παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του eTwinning Desktop -->Εργα και κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο- σφραγίδα etwinning Certificate. Στην συνέχεια αποθηκεύετε την σελίδα που εμφανίζεται (αρχείο pdf)

  Τα ψηφιοποιημένα αρχεία που θα αποσταλλούν πρέπει να είναι ευανάγνωστα

  1. Προς επιβεβαίωση της σωστής καταχώρησης στοιχείων, θα επιστραφεί στον αιτούντα εκπ/κό, ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης της αίτησης. Επίσης, τα στοιχεία αυτά, θα σταλούν αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο εκπαιδευτικός.

  Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να φυλαχθούν από τον εκπ/κό για οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά χρειαστεί.

  Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει:

  • Να ενημερώνεται από τον Ελληνικό (www.etwinning.gr) και Ευρωπαϊκό (www.etwinning.net) ιστότοπο της δράσης.
  • Να συμπληρώνει την Κάρτα Έργου (Project Card) της συνεργασίας τουλάχιστον σε διμηνιαία βάση (συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη περιγραφή). Τα άρθρα της Κάρτας Έργου που αφορούν την πορεία και την οργάνωση της συνεργασίας πρέπει να είναι ορατά στην ΕΥΥ.
  • Να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να κάνει αίτηση για το πιστοποιητικό ποιότητας eTwinning (Quality Label) μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

  Υπενθυμίζεται, ότι για όσα προγράμματα eTwinning δεν υπάρχει διεκδίκηση συμπλήρωσης ωραρίου δεν ισχύουν οι παραπάνω απαιτήσεις.

  Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής σταδιοδρομίας, eTwinninig και ERASMUS+ για το σχολικό έτος 2014-5)

   Σε απάντηση ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά σε οποιαδήποτε παρέμβαση σχετικά με τις ειδικότητες ΠΕ 02, ΠΕ 03, και ΠΕ04 – σε σχέση με το δίωρο των υπερωριών, σε περίπτωση που απομένουν δηλαδή μία ή δύο ώρες στις εν λόγω ειδικότητες για συμπλήρωση ωραρίου - δύναται να αποφασίζει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης, όπου ανήκει ο εκπαιδευτικός.

  Περισσότερα...

  2ωρη συμπλήρωση ωραρίου για etwinning έργα 2014-2015

  Οδηγίες σχετικά με τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2014-15. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Β/ΘΜΙΑ

  Ειδικότερα για πρόγραμμα eTwinning, η διάρκεια του προγράμματος (για δικαίωμα συμπλήρωσης δύοωρών στο ωράριο του/της εκπαιδευτικού– μόνο για τη Β/θμια Εκπ/ση) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε(5) μηνών. Το δίωρο διατίθεται στον/στην εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση,ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση της κάρτα προόδου κλπ.) και για την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του. Οι δραστηριότητες με τους μαθητέςπραγματοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η υλοποίηση τους μετά το πέρας των μαθημάτων.

  Περισσότερα...

  2ωρη συμπλήρωση ωραρίου για etwinning έργα 2012-2013

  Οδηγίες σχετικά με τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2011-12.

  aitisi_back2ori

  Βάσει της εγκυκλίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα 2ωρης συμπλήρωσης ωραρίου σε εκπ/κους οι οποίοι υλοποιούν έργο eTwinning συνεργασίας, τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας, μέσα στο τρέχον σχολικό έτος.

  Αναλυτικές οδηγίες μπορούν να βρουν οι εκπ/κοι στην παραπάνω εγκύκλιο.

   Η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων eTwinning, από τους των ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: http://www.etwinning.gr/workshop/2hour

  Περισσότερα...