eTwinning.gr   |   eTwinning live   |   Twinspace   |   Groups   |   Elearning Labs   |   eTwinning.net

Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Πόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς το σώμα Ελλήνων Πρεσβευτών της δράσης eTwinning για υποβολή πρότασης για σύναψη εως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για τη σύσταση ομάδας αξιολογητών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης eTwinning», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+»

το To ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει (σε συνεργάτες που είναι ήδη μέλη της ομάδας Πρεσβευτών της δράσης eTwinning), µε σύμβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, το έργο:
  1. αξιολόγηση των ετικετών ποιότητας των εκπαιδευτικών που υλοποιούν συνεργατικά έργα που εκπονούνται στο πλαίσιο της δράσης “eTwinning”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), σύμφωνα με το από 6/11/2014 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1 ΚΓ (ΑΔΑ:6ΣΜΟ9-ΑΕ7) απόφαση. Στην Ελληνική ΕΥΥ συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 549/15.12.2015 (ΑΔΑ:74ΣΠ4653ΠΣ-Ψ4Θ) απόφαση ως εκπρόσωποι του ΥΠ.Π.Ε.Θ, καθώς και στελέχη του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σύμφωνα με την Π1363/24.11.2015.

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενσωματώθηκε σταθερά στο Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης από το 2007 και αποτέλεσε μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κ1    Συνεργάτης εκπαιδευτικός – αξιολογητής   (κωδικός  αναφοράς Κ1  –   αριθµός

συµβάσεων  έως τέσσερις (4)

Κ1.1  Σύντοµη  Περιγραφή   Αντικείµενου

Οι συνεργάτες που είναι ήδη μέλη της ομάδας Πρεσβευτών του έργου eTwinning θα έχουν ως κύριο αντικείμενο την αξιολόγηση των σχολικών έργων που θα υποβληθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης, προκειμένου να λάβουν τη διάκριση της Ετικέτας Ποιότητας.

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνεται βάσει των έξι (6) κριτηρίων ποιότητας που αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω και πάντα σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης.

1.Παιδαγωγική Καινοτομία

2.Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη

3.Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών

4.Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών

5.Χρήση της τεχνολογίας

6.Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση

Κ1.2  Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως έξι (6) µήνες.

Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύµβασης δεν θα µπορεί να ξεπερνά την ηµεροµηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο πράξης, ως ισχύει (δηλαδή έως 31/12/2016)

Κ1.3  Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής

Η  συνολική αµοιβή   προσδιορίζεται σε  450,00€  για κάθε συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων) .  

Σε  κάθε περίπτωση το άθροισµα της  αµοιβής του συνεργάτη µε τις  αµοιβές των υπόλοιπων συνεργατών που υλοποιούν µαζί µε το συνεργάτη τα αντίστοιχα παραδοτέα της δράσης δεν µπορεί να ξεπερνά το ύψος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού αυτών.

Η  συµφωνηθείσα αµοιβή θα καταβληθεί άπαξ, με την υποβολή και παραλαβή του παραδοτέου, υπό τον  όρο ύπαρξης διαθέσιµου ταµειακού υπολοίπου στο έργο, µετά  από πιστοποίηση και  εντολή  του Υπευθύνου του Έργου και την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη πληρωµή.

Κ1.4  Υλοποίηση έργου  - Παραδοτέα  Συνεργάτη  - Χρονοδιάγραµµα υποβολής

Παραδοτέων – Παραλαβή

Ο/Η συνεργάτης θα εκτελέσει  το έργο αυτοπροσώπως  σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και υπό την καθοδήγηση της παιδαγωγικής ομάδας.  Επίσης θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται µε τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας έργου στην οποία έχει  ενταχθεί.  

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω στην    παράγραφο Κ.1.1,   ο  συνεργάτης    υποχρεούται  να  υποβάλλει  στο τέλος του έργου έκθεση παραχθέντος έργου, συνοδευόμενη από τα πρακτικά αξιολόγησης των έργων για την απόδοση της ετικέτας ποιότητας.

Ο Υπεύθυνος του Έργου  που παρακολουθεί, ελέγχει  και πιστοποιεί -είτε  ολικά είτε  κατά τµήµατα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη εγκρίνει  και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που έχει υποβάλλει.  Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο του  Έργου  της  έκθεσης  παραχθέντος έργου υπέχει  θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο συνεργάτης.

Κ1.5  Κριτήρια     αξιολόγησης - Πίνακας Βαθµολόγησης

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να τους έχει αποδοθεί Εθνικό βραβείο eTwinning στις κύριες ηλικιακές κατηγορίες την τελευταία πενταετία
  • Να τους έχει αποδοθεί Ευρωπαϊκό βραβείο eTwinning στις κύριες ηλικιακές κατηγορίες την τελευταία πενταετία
  • Να τους έχει αποδοθεί Ευρωπαϊκό βραβείο eTwinning στις ειδικές κατηγορίες την τελευταία πενταετία
  • Να διαθέτουν άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Γ2)
  • Να γνωρίζουν άλλη ξένη Γλώσσα
  • Να τους έχει αποδοθεί Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
  • Να έχουν Συμμετοχή σε Ομάδες Αξιολόγησης (συνέδρια κ.τλ.)

α/α

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

1

Εθνικό βραβείο eTwinning στις κύριες ηλικιακές κατηγορίες την τελευταία πενταετία

2 βαθμοί

2

Ευρωπαϊκό βραβείο eTwinning στις κύριες ηλικιακές κατηγορίες την τελευταία πενταετία

4 βαθμοί

3

Ευρωπαϊκό βραβείο eTwinning στις ειδικές ηλικιακές κατηγορίες την τελευταία πενταετία

2 βαθμοί

4

Γνώση Αγγλικών Γ2

2 βαθμοί

5

Άλλη ξένη Γλώσσα

0.5 βαθμός για κάθε γλώσσα

6

Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας

0,5 βαθμός για κάθε ετικέτα

7

Συμμετοχή σε ομάδες αξιολόγησης (συνέδρια κ.τλ.)

1-3: 1 βαθμός,

4-6: 2 βαθμοί,

>7:  3 βαθμοί

>7:  3 βαθμοί

     
     
     

Μετά την επιλογή τους, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης θα τους καλέσει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα συμμετάσχουν σε διήμερη επιμόρφωση με την διαδικασία αξιολόγησης από μέλη της παιδαγωγικής ομάδας. Τα έξοδα αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής (2 ημέρες/1 διανυκτέρευση) των επιλεγέντων θα καλυφθούν από το έργο eTwinning 2016,  χωρίς δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι Πρεσβευτές της δράσης για τα σχολικά έτη 2015-16, 2016-17 που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να στελεχώσουν την ομάδα, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση: http://www.etwinning.gr/survey/index.php/472182/lang-el μέχρι 10/06/16

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για την τεκμηρίωση των προσόντων τους να υποβάλλουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Βιογραφικό σηµείωµα, όπου θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε σχετικά έργα και η συμμετοχή τους σε ομάδες αξιολόγησης κλπ.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε την προσκόµιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισµένος από τον ΑΣΕΠ  για την πρόσληψη στο ελληνικό δηµόσιο. Οι  απόφοιτοι ξενόγλωσσων τµηµάτων αρκεί  να επισυνάψουν φωτοτυπία επικυρωµένη του  πτυχίου  του  ξενόγλωσσου τµήµατος.   

Αντίγραφα διακρίσεων - βραβείων eTwinning στις κύριες και  ειδικές ηλικιακές κατηγορίες.

Αντίγραφα πιστοποιητικών Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ομάδες αξιολόγησης,  ή διευθύνσεις διαδικτύου όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες συμμετοχές.

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφεροµένων είναι εµπιστευτική.

Οι  ενδιαφερόµενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους  µε το ταχυδροµείο. Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά  ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.etwinning.gr/survey/index.php/472182/lang-el και συνοδεύουν την αίτηση.

Επισηµαίνεται η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο σύστηµα δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη, εάν δεν συνοδεύεται από τη συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα και το βιογραφικό του ενδιαφερομένου .

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ /  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Την  αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική  επιλογή θα εκτελέσει  η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η  αξιολόγηση και  επιλογή  θα  πραγµατοποιηθεί µε  βάση τα  παραπάνω απαιτούµενα δικαιολογητικά των   ενδιαφεροµένων, όπως  αυτά  έχουν   καταχωρηθεί   ηλεκτρονικά   στο σύστηµα υποβολής και έχουν διασυνδεθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο µε την παρούσα πρόσκληση,  κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης του. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι δυνατό η εκ των υστέρων συµπλήρωσή τους (π.χ µε την ταχυδροµική αποστολή στην Γραµµατεία ΙΤΥΕ ή  µε  την     αυτοπροσώπως παράδοση κατά  την  διάρκεια  ενδεχόµενης  πρόσκλησης σε προσωπική συνέντευξη).

Οι  προτάσεις των  υποψηφίων  συνεργατών, θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα πρόσκληση στην περιγραφή και τα  προαπαιτούµενα (Βλ.  αντίστοιχη παράγραφο Κ1.5 µε τίτλο Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας  Βαθµολόγησης).

Οι προτάσεις  των   ενδιαφεροµένων  θα   βαθµολογηθούν  µε βάση  τον αντίστοιχο   πίνακα   βαθµολόγησης  και   θα   καταταχθούν     σύµφωνα  µε   το συνολικό  άθροισµα της βαθµολογίας τους σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι ισοβαθµήσαντες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, διαδικασία κατά την οποία θα τηρούνται πρακτικά.

Τα  αποτελέσµατα αξιολόγησης  θα  αναρτηθούν στο  διαδικτυακό  τόπο  του  ΙΤΥΕ

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα:

•     Υποβολής ένστασης εντός 5 ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης

•     Πρόσβασης, εντός 5 ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης,  κατόπιν  γραπτής  αίτησης  προς  την  Αναθέτουσα Αρχή,  στους  ατοµικούς  φακέλους  και  στα ατοµικά  φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης  των υπολοίπων υποψηφίων  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόµενων στο υπό στοιχεία  Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012  έγγραφο της  Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι  όταν συντρέχει  στο πρόσωπό του το έννοµο συµφέρον της υπεράσπισης των δικαιωµάτων του ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων ή αρχών.

Τυχόν  ενστάσεις  ή  αίτηση  πρόσβασης υποβάλλονται στο  ΙΤΥΕ  ιδιοχείρως  ή  µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή ταχυδροµικά (ΕΛΤΑ ή courier).

 

Στην  περίπτωση ταχυδροµικής  αποστολής, ο  φάκελος  θα  πρέπει  να φέρει  την  ένδειξη

«Ένσταση ή Αίτηση   πρόσβασης -   Πρόσκληση  µε  Κωδικό:  Π393_03-06-2016».   Το   εµπρόθεσµο  της ένστασης  ή  της   αίτησης πρόσβασης  κρίνεται   από  την  ηµεροµηνία της   ταχυδροµικής σήµανσης  που   φέρει  ο   φάκελος αποστολής.

Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ηµέρα αργίας, τότε η προθεσµία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία.

Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδροµική σήµανση µετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, λαµβάνουν αριθµό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσµες (απαράδεκτες).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πληροφορίες  για τις  δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας  Υπολογιστών & Εκδόσεων «∆ιόφαντος» µπορείτε να βρείτε  στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις

µπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Καπράλου Χρύσα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος

 

 

 

 

Καθηγητής Χρήστος Κακλαµάνης