Τεχνική Υποστήριξη για την Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 93) 
Χρηματοδότηση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ' ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιούνιος 2004 
Λήξη: Δεκέμβριος 2006 
Αναλυτική Περιγραφή:
Στόχος του έργου ήταν η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε ΟΤΑ Α" Βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τελικών δικαιούχων της Κατηγορίας 1 της πρόσκλησης 93 του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ. Στα πλαίσια της τεχνικής στήριξης εκπονήθηκαν μελέτες για την Εφαρμογή και τη Διόδευση των Οπτικών Ινών και έγινε η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης με βάση τα πορίσματά τους. Το έργο περιλάμβανε ακόμη την παρακολούθηση και την επίβλεψη των τεχνικών έργων κατασκευής των δικτύων. Τέλος, εκπονήθηκε επιχειρηματικό σχέδιο εκμετάλλευσης/αξιοποίησης των υποδομών που εγκαταστάθηκαν. Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορούσε στη διοίκηση, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υποδομών ώστε να παράγεται έσοδο ικανό για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών που δημιουργήθηκαν.

 
Όδευση δικτύου στο Δήμο Μεσολογγίου