Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ακρωνύμια: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ' ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2004 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Ιστοσελίδα: http://broadband.cti.gr  
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ζήτησης της ευρυζωνικότητας μέσω της μελέτης για την άθροιση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη δυνατότητα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στα πλαίσια του έργου έγινε ενημέρωση των φορέων της Περιφέρειας για τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και προβολή μέσω διαφημίσεων, καταχωρήσεων και εκπομπών σε ΜΜΕ και διάθεσης έντυπου υλικού. Επίσης λειτουργεί χώρος επίδειξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών για την ενημέρωση του πληθυσμού αλλά και των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ώστε να δημιουργήσουν αντίστοιχους χώρους επίδειξης και προβολής της ευρυζωνικότητας.