Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Δυτικής Ελλάδας

Ακρωνύμια: KETA 
Περίληψη: Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (Γ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
Συνεργάτες: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε, Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν.Α. Αχαϊας, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελ/νήσου & Δυτ. Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε, Αιτωλική Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. 
Έναρξη: Ιούλιος 2003 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Ιστοσελίδα: http://www.keta-de.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:

Συμμετοχή στη σύμπραξη φορέων που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του έργου «Επιλογή Περιφερειακών Δομών Επιχειρηματικής Υποστήριξης - Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)» για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και της οποίας συντονιστής είναι η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν. Α. Αχαΐας. Στόχος του Κ.Ε.Τ.Α. Δυτικής Ελλάδος είναι η παροχή προς τις Μ.Μ.Ε. και άλλες κατηγορίες πληθυσμού, υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης, εξατομικευμένης υποστήριξης, καλλιέργειας επιχειρηματικού πνεύματος, οργάνωσης της παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών καθώς και λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης. Ο Τ.Δ.Τ. συμμετέχει στις ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης, στις ενέργειες υποστήριξης των επιχειρήσεων σε θέματα υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών και είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη του Πληροφοριακού κόμβου και του Πληροφοριακού Συστήματος της δομής του Κ.Ε.Τ.Α Δυτικής Ελλάδος.