Αναλογιστική μελέτη τηλεπικοινωνιακών τελών του Υπ.Ε.Π.Θ.

Περίληψη: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έναρξη: Ιούνιος 2002 
Λήξη: Σεπτέμβριος 2002 
Αναλυτική Περιγραφή: Η μελέτη στοχεύει στη συνολική αποτύπωση των τηλεπικοινωνιακών τελών για τα δίκτυα δεδομένων και φωνής για όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη διατύπωση προτάσεων για την μείωση του κόστους. Η καταγραφή παρουσίασε για πρώτη φορά μία συγκεντρωτική αποτίμηση των τρεχουσών τηλεπικοινωνιακών εξόδων του Υπ.Ε.Π.Θ. και μαζί με μελλοντικές εκτιμήσεις.