Καταγραφή του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ακρωνύμια: School Survey 
Περίληψη: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπ.Ε.Π.Θ.  
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έναρξη: Ιανουάριος 2002 
Ιστοσελίδα: http://survey.sch.gr  
Αναλυτική Περιγραφή:
Σκοπός του έργου είναι η συμπλήρωση και συγκέντρωση των απαντήσεων σε on-line ερωτηματολόγια ώστε να καταγραφούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό δυναμικό της χώρας ανά τμήμα, τάξη, σχολείο. Επίσης καταγράφεται το δυναμικό των εκπαιδευτικών και οι ακριβείς ώρες διδασκαλίας. H διαδικασία εκτελείται με την αξιοποίηση υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr). Το έργο δίνει τη δυνατότητα στο Υπ.Ε.Π.Θ. να εντοπίζει με αποτελεσματικό τρόπο τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και να έχει μια αναλυτική εικόνα για το μαθητικό δυναμικό της χώρας.