Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου κ Ιονίων Νήσων

Ακρωνύμια: Westgate 
Περίληψη: Intereg 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
Έναρξη: Ιανουάριος 2002 
Λήξη: Δεκέμβριος 2003 
Ιστοσελίδα: http://www.westgate.gr 
Αναλυτική Περιγραφή: Aνάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και επιτυχή υλοποίηση του έργου "Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων" στα πλαίσια του INTERREG II Ελλάδα - Ιταλία, το οποίο είναι ειδικό έργο αναπτυξιακής πολιτικής στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου καθώς και εφαρμογής της πολιτικής διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας