Διαχείριση πρόσθετων Υπηρεσιών ΙΡv6, Κόμβος Ε.Δ.Ε.Τ. Δυτικής Ελλάδας

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. 
Έναρξη: Ιανουάριος 2001 
Λήξη: Δεκέμβριος 2003 
Ιστοσελίδα: http://www.grnet.gr 
Αναλυτική Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου έγινε εκτεταμένη καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας σχετικά με την εγκατάσταση του πρωτόκολλου IPv6 και μελετήθηκαν οι δυνατότητες για τη χρήση και υποστήριξη της νέας αυτής τεχνολογίας στον Ελληνικό χώρο. Στο υπό ανάπτυξη δίκτυο συμμετείχε η πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας αλλά και εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Δημιουργήθηκαν δομές για την παροχή των βασικών δικτυακών υπηρεσιών επάνω από το εν λόγω δίκτυο όπως DNS και MAIL, αναπτύχθηκαν βασικά εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου και μελετήθηκαν θέματα που αφορούν την υλοποίηση της τεχνολογίας multicast και των εφαρμογών πραγματικού χρόνου σε IPv6. Τέλος, έγινε μελέτη των διαθέσιμων τεχνικών μετάβασης από το IPv4 στο IPv6 και αξιολόγηση αυτών όσο αναφορά την καταλληλότητα τους για δίκτυο του Ε.Δ.Ε.Τ.