Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet :Σχεδιασμός & Προετοιμασία για την Yλοποίηση

Ακρωνύμια: EDUnet 1 
Περίληψη: Ε.Π. για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση - Ι  
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ΚΠΣ) 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
Λήξη: Ιούλιος 2002 
Ιστοσελίδα: http://www.edunet.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο αφορούσε στην εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη και λειτουργία της δικτυακής υποδομής και των υπηρεσιών τηλεματικής για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών μονάδων του. Ο Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών ανέλαβε να εκτελέσει μεταξύ άλλων τις εργασίες καταγραφής δυνατοτήτων των υποδομών και των υπηρεσιών, των αναγκών των τελικών χρηστών. Έγινε ποσοτικοποίηση των μεγεθών, διαστασιολόγηση του δικτύου, καταγραφή της εμπειρίας παρόμοιων έργων και σχεδιασμός της δικτυακής λύσης.