Μελέτη Κοστολόγησης της Διαχείρισης των Υπηρεσιών του Ε.Δ.Ε.Τ.

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. 
Έναρξη: Ιανουάριος 1999 
Λήξη: Δεκέμβριος 1999 
Ιστοσελίδα: http://www.grnet.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Η μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων και παραγόντων που καθορίζουν το κόστος που προκύπτει για τη διαχείριση κάθε υπηρεσίας που παρέχει η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. χωριστά, την αξιολόγηση και ποιοτική μελέτη αυτών των παραμέτρων καθώς και του τρόπου που αυτές επιδρούν στην διαμόρφωση του συνολικού κόστους της διαχείρισης της κάθε υπηρεσίας και τον υπολογισμό του συγκεκριμένου κόστους για κάθε υπηρεσία. Αναλυτικότερα, η μελέτη πραγματεύεται τα εξής θέματα:
  • Τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων και παραγόντων που καθορίζουν το κόστος που προκύπτει για τη διαχείριση κάθε υπηρεσίας που παρέχει το Ε.Δ.Ε.Τ.
  • Την αξιολόγηση και ποιοτική ανάλυση αυτών των παραμέτρων καθώς και του τρόπου που αυτές επιδρούν στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους για κάθε υπηρεσία
  • Τον υπολογισμό του συνολικού κόστους για κάθε υπηρεσία σε κεντρικοποιημένο σύστημα διαχείρισης
  • Τον υπολογισμό του συνολικού κόστους για κάθε υπηρεσία σε κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης
  • Η χρησιμότητα της παρούσας μελέτης από το Ε.Δ.Ε.Τ. συνοψίζεται σε δυο βασικούς άξονες: την αποκέντρωση της διαχείρισης των υπηρεσιών του Ε.Δ.Ε.Τ. και την τιμολόγηση αυτών των υπηρεσιών.