Ενδοσχολική Επιμόρφωση και Στήριξη Eκπαιδευτικών με στόχο την αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ακρωνύμια: Ασκοί του Αιόλου 
Περίληψη: Ε.Π. για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Ι 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έναρξη: Μάρτιος 1998 
Λήξη: Ιούνιος 2001 
Ιστοσελίδα: http://www.sch.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:

Στόχος του έργου υπήρξε η εγκατάσταση υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής για την διασύνδεση σε ιδιωτικό πανελλαδικό δίκτυο 300 σχολικών εργαστηρίων και διοικητικών διευθύνσεων. Ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου δικτύου σχολικών εργαστηρίων προέβλεπε ιεραρχική δομή δικτύου κορμού, πρόσβασης και τοπικού δικτύου στα σχολικά εργαστήρια. Οι «Ασκοί του Αιόλου» επικεντρώθηκαν στην εγκατάσταση του δικτύου πρόσβασης του ολοκληρωμένου δικτύου σχολικών εργαστηρίων.