Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Πανεπιστημίου Πατρών

Ακρωνύμια: Ο.Σ.Υ.Δ.Δ.-Π.Π 
Περίληψη: Ε.Π. για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Ι 
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 
Έναρξη: Ιανουάριος 1998 
Λήξη: Δεκέμβριος 1999 
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο αφορούσε τον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση του δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών δίνοντας λύσεις στα εξής:
  • Αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής υποδομής του Παν/μίου Πατρών με λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας και την ικανοποίηση της ζήτησης στη διακίνηση υπηρεσιών-πληροφοριών
  • Ανάπτυξη κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών, δικτυακών υπηρεσιών και υπηρεσιών τηλεματικής για την κάλυψη των επικοινωνιακών και πληροφοριακών αναγκών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
  • Εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της διασύνδεσης αυτής με Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα μέσα από γραμμές υψηλής χωρητικότητας και υπηρεσιών υψηλής πιστότητας
  • Διασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου τεχνικής υποστήριξης στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, και των διαδικασιών της λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης της υποδομής, με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο