Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης των πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Έναρξη: 1/02/2012
Λήξη: 31/1/2015
Αναλυτική Περιγραφή:

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης αλλά και κατάρτισης. Δεδομένου του μεγάλου πλήθους των προγραμμάτων κατάρτισης, δια βίου μάθησης και συμβουλευτικής τα οποία δημοσιοποιούνται στους επιμέρους δικτυακούς τόπους διαφόρων φορέων του Δημοσίου, η αναζήτησή τους από τους ενδιαφερόμενους είναι χρονοβόρα και σε μερικές περιπτώσεις και δύσχρηστη. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μίας Διαδικτυακής Πύλης (one-stop-shop) η οποία θα συγκεντρώνει με συστηματικό τρόπο τη διάσπαρτη πληροφορία και επιπλέον θα καθιστά ποιο εύκολη την προσωποποιημένη αναζήτηση προγραμμάτων μέσω μία σειράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου.

 

Συγκεκριμένα μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη:

  • Θα παρέχεται στους πολίτες -με εύληπτο και εύχρηστο τρόπο- πληροφόρηση για όλα τα προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν.
  • Θα δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να επιλέγουν το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
  • Θα δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν αναλυτικότερη πληροφόρηση από τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και όπου είναι εφικτό να εγγράφονται ηλεκτρονικά στα προγράμματα αυτά.

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος είναι τα παρακάτω:

  • Η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη δια βίου εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσω της συμμετοχής τους σε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.
  • Η βελτίωση των δεξιοτήτων ειδικά των νέων, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας
  • Η γρήγορη και εύκολη αναζήτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής κάνοντας χρήση μίας μοναδικής βάσης γνώσης.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των οποίων το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.
  • Η επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και ενημέρωση των δικαιούχων προγραμμάτων για να μπορέσουν να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
  • Η προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας ειδικά των νέων.