Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Εκπαίδευση, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - EDUnet: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ακρωνύμια: EDUnet 2  
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 11) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Αύγουστος 2000 
Λήξη: Ιούνιος 2003 
Ιστοσελίδα: http://www.sch.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο αφορούσε στο σχεδιασμό, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου για την Εκπαίδευση, που σύνδεσε το σύνολο των σχολικών και διοικητικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περίπου 4000 σημεία). Το δίκτυο αξιοποίησε υπάρχουσα υποδομή και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, της οριζόντιας δράσης για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση («Οδύσσεια», Ενιαίο Λύκειο) και της δράσης για το Διοικητικό Εκσυγχρονισμό και το Διοικητικό Δίκτυο. Μέρος της υποδομής των παραπάνω δράσεων υποστήριξε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (EDUnet), το οποίο αποτελεί το δίκτυο πρόσβασης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και το δίκτυο διοίκησης του Υπ.Ε.Π.Θ. Το έργο εκτελέστηκε σε δύο υποέργα:
  • Τεχνικός συντονισμός και τεχνική επίβλεψη της ανάπτυξης δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου � Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την εκπαιδευτική κοινότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Υποστήριξη της αδιάλειπτης καλής λειτουργίας της υποδομής για τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου στους τελικούς χρήστες
Το EDUnet προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει μια σειρά από σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα όπως:
  • Εισαγωγή τεχνολογιών κλίμακας σε επίπεδο δικτύου, και σε επίπεδο υπηρεσιών χρήστη
  • Διασύνδεση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μεταξύ τους και με το Διαδίκτυο
  • Παροχή δικτυακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Ομοιογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσματική διαχείρισή
 
Δείτε την αφίσα του έργου (Αρχείο pdf 855kb)