Υποστήριξη & Διαχείριση του Δικτύου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών

Ακρωνύμια: PatreasNet 
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 10) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ' ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
Λήξη: Δεκέμβριος 2002 
Ιστοσελίδα: http://www.noc.upatras.gr 
Αναλυτική Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην υποστήριξη της λειτουργίας και στη διαχείριση του Δικτύου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών.