Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού (voucher) για την παροχή υπηρεσιών

 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Έναρξη: 1/11/2011
Λήξη: 31/10/2015
Ιστοσελίδα:
Αναλυτική Περιγραφή:
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει επιλέξει την μέθοδο του κουπονιού (voucher) ως μέθοδο υλοποίησης μίας σειράς παρεμβάσεων διά βίου μάθησης. Στη γενική μορφή της μεθόδου, ο φορέας υλοποίησης κάθε παρέμβασης επιλέγει τους ωφελούμενους με συγκεκριμένα κριτήρια και τους παραδίδει ένα κουπόνι, το οποίο ενσωματώνει μία συγκεκριμένη οικονομική αξία, προκειμένου αυτοί να το ανταλλάξουν με υπηρεσίες σχετικές με την παρέμβαση, οι οποίες παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους. Ο πάροχος που επιλέγεται από τον ωφελούμενο αποτελεί απόλυτη αρμοδιότητα του ωφελούμενου.
Για την ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας αυτής το ΙΤΥΕ υλοποίησε κατάλληλο πληροφοριακό (web-based) σύστημα διαχείρισης κουπονιών, το οποίο στη γενική του μορφή είναι αρθρωτής αρχιτεκτονικής (modular), αποτελείται δηλαδή από επιμέρους υποσυστήματα, όπως (ενδεικτικά): για τη διαχείριση των παρόχων και των πακέτων υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν, για τη διαχείριση των ωφελούμενων, για την αντιστοίχιση ωφελούμενου - παρόχου, για την παρακολούθηση της προόδου παροχής των υπηρεσιών, για την αξιολόγηση, για την εξαργύρωση των κουπονιών, κλπ. Κάθε υποσύστημα θα εξειδικεύεται κατάλληλα σε κάθε παρέμβαση, καθώς οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές ανά παρέμβαση και απαιτείται το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης να μοντελοποιεί διαφορετική επιχειρησιακή λογική (business logic) και διαχείριση δεδομένων ανά παρέμβαση.
Οι στόχοι της πράξης ανά υποστηριζόμενο πρόγραμμα, είναι οι κάτωθι:
1. Επιταγή (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η ενίσχυση του περιεχομένου της.
  • Η συνδρομή των κοινωνικά ασθενέστερων για την ένταξή τους σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.
  • Η βελτίωση της λειτουργίας των Δημοσίων και των Ιδιωτικών ΙΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων τους.
  • Η προώθηση ειδικοτήτων που υπηρετούν τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και στην σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
2. Κουπόνι για πρακτική εμπειρία αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ.
  • Η οργάνωση, κατά το δυνατόν σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Επιτροπές Κατάρτισης, προγραμμάτων πρακτικής άσκησης αμέσως μετά το πέρας των σπουδών των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΑΕΙ.
  • Η δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
  • Η δημιουργία έξυπνων και ευέλικτων δράσεων για την απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής των αμοιβών πρακτικής άσκησης.
3. Κάρτα Καριέρας – επιταγή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας & ειδικής εκπαίδευσης σε νέους για την επαγγελματική ανάπτυξή του.
  • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας προκειμένου να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των τυπικών προσόντων των δικαιούχων.
  • Η προώθηση της δια βίου μάθησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αντικείμενο οριζόντιες δεξιότητες, έτσι ώστε να συμπληρώνουν οι δικαιούχοι την εκπαίδευσή τους.
4. Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες και πληροφορική με τη μορφή κουπονιού (voucher).
  • Η ενίσχυση του θεσμού της δια βίου μάθησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αντικείμενο τις ξένες γλώσσες και την πληροφορική.