Μελέτη και Πιλοτική Ολοκλήρωση υφιστάμενων εθνικών Υπολογιστικών Υποδομών με τις Υποδομές HellasGrid

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2007 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Αναλυτική Περιγραφή:
Κατά την υλοποίηση του έργου θα γίνει η διενέργεια μελέτης και δράσεων ένταξης περαιτέρω υπολογιστικών συστημάτων στον βασικό κορμό του HellasGrid, όπως για παράδειγμα υπολογιστικών κόμβων υψηλών προδιαγραφών και εκμετάλλευσης πλεοναζόντων πόρων δικτυωμένων προσωπικών υπολογιστών - desktop Grids. Τέτοιου είδους ενέργειες προφανώς δεν στοχεύουν να υποκαταστήσουν τις υπολογιστικές υποδομές, που είναι αφιερωμένες στο Grid. Αντιθέτως η δημιουργία Desktop Grids, θα λειτουργεί επικουρικά προς τις κεντρικές υποδομές, προσθέτοντας παραπάνω αξία με ελάχιστο κόστος. Με βάση τα συμπεράσματα των μελετών, θα επιλεγούν και θα υλοποιηθούν δύο τουλάχιστον πιλοτικές δράσεις ολοκλήρωσης υποδομών, εκ των οποίων η μία θα αφορά υπάρχοντες υπολογιστικούς κόμβους, και η άλλη θα αφορά desktop Grids. Όσον αφορά τους υπάρχοντες υπολογιστικούς κόμβους θα γίνει μεταφορά κώδικα (porting) του υπάρχοντος ενδιάμεσου λογισμικού στα λειτουργικά συστήματά τους, όπως για παράδειγμα HP-UX, AIX, Solaris, κλπ.