Διαχείριση Συστημάτων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (istos.sch.gr)

Ακρωνύμια: ΙΣΤΟΣ 
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 
Χρηματοδότηση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2007 
Λήξη: Απρίλιος 2008 
Ιστοσελίδα: http://istos.sch.gr  
Αναλυτική Περιγραφή:
Ο τομέας δικτυακών τεχνολογιών του ΕΑΙΤΥ έχει αναλάβει το έργο «Διαχείριση Συστημάτων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (istos.sch.gr)» στα πλαίσια του υποέργου 3 της πράξης «Δημιουργία εκπαιδευτικής πύλης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» του ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.2. Το έργο αυτό αποτελείται από 5 δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν για την τεχνική υποστήριξη της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (istos.sch.gr) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως "Εκπαιδευτικής Πύλης" και ως περιβάλλον παροχής ασύγχρονης εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι δράσεις αυτές είναι:
  • Δράση 1: Μελέτη Διαστασιολόγησης / Capacity Plan της πλατφόρμας istos.sch.gr.
  • Δράση 2: Εγκατάσταση Μηχανισμού Backup για τη Βάση Δεδομένων της Εγαρμογής.
  • Δράση 3: Διαχείριση Συστημάτων
  • Δράση 4: Ανάπτυξη περιβάλλοντος παρακολούθησης λειτουργίας της εφαρμογής του εκπαιδευτικού ιστού και παρακολούθηση λειτουργίας εφαρμογής.
  • Δράση 5: Αναβάθμιση Ενδιάμεσου Λογισμικού.