Ιως - Δίκτυο προώθησης της Διαπολιτισμικότητας

Ακρωνύμια: EQUAL - Ιως 
Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (Γ 
Συνεργάτες: ΚΕΚ Ολυμπιακό, Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ. Ν.Ε.Λ.Ε Αχαΐας, Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Κέντρο Εκπαίδευσης και Μέριμνας Οικογένειας Και Παιδιού «Ο Πλάτων», Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Πανεπιστήμιου Αιγαίου 
Έναρξη: Ιούνιος 2006 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Ιστοσελίδα: http://equal-io.cti.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Βασικός σκοπός του έργου είναι η άρση προκαταλήψεων, η δημιουργία υποδομών και η προώθηση πρακτικών που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατόν πιο ισότιμη αντιμετώπιση του εργατικού δυναμικού με διαφορετική εθνική ή φυλετική προέλευση με τον γηγενή πληθυσμό στην αγορά εργασίας, καθώς και η ενδυνάμωση των πληττόμενων από διακρίσεις λόγω ρατσισμού για την εφικτότητα της κοινωνικής τους ένταξης. Οι κεντρικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι:
  • Η διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων της κοινής γνώμης και των διαμορφωτών της απέναντι στους αλλοδαπούς και τον ρόλο τους στην αγορά εργασίας, καθώς και των παραγόντων που τις διαμορφώνουν.
  • Η διερεύνηση του πραγματικού ρόλου των αλλοδαπών στην τοπική αγορά εργασίας και των δυνατοτήτων αναβάθμισής του σύμφωνα με διεθνή επιτυχημένα πρότυπα εργασιακής ενσωμάτωσης.
  • Η αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ του ξενόγλωσσου εργατικού δυναμικού και ο προσδιορισμός των μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν για την βελτίωση της απορρόφησης και της απασχολησιμότητάς του.
  • Η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πληττόμενων από διακρίσεις λόγω ρατσισμού μέσα από την ανάπτυξη, διεύρυνση και δικτύωση δομών υποστήριξης αλλοδαπών, τη δημιουργία κέντρων παιδείας πολυπολιτισμικού χαρακτήρα και δράσεις υποστήριξης αλλοδαπών γονέων.
  • Η κατάρτιση και κατάλληλη αξιοποίηση πολιτισμικών διαμεσολαβητών για την υποστήριξη των αλλοδαπών.
  • Η προβολή και ενίσχυση του ρόλου και των δικαιωμάτων των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η ανάπτυξη καλών πρακτικών στις τοπικές κοινωνίες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών.
  • Η πολύπλευρη παρέμβαση στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης για την καλύτερη εξάρτισή τους στην προώθηση διαπολιτισμικών αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών.