ΕΡΜΗΣ: Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου και σύνθετου ολοκληρωμένου για ενσωματωμένα δικτυακά συστήματα παροχής μπουκέτων υπηρεσιών στο χρήστη

Ακρωνύμια: ΕΡΜΗΣ 
Περίληψη: Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
Έναρξη: Ιανουάριος 2005 
Λήξη: Μάρτιος 2007 
Αναλυτική Περιγραφή: Το έργο αυτό είναι μέρος ενός μεγαλύτερου έργου με αντικείμενο τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόσβασης για τη συνδυασμένη παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και δεδομένων μέσω Internet, όπου οι κύριες και απαιτητικές λειτουργίες θα υλοποιηθούν σε ειδικό κύκλωμα επεξεργασίας δεδομένων καθώς και σε ειδικό κύκλωμα επεξεργασίας σήματος (DSP) ώστε να παρέχεται καλή ποιότητα υπηρεσίας. Ο τομέας δικτυακών τεχνολογιών του ΕΑΙΤΥ ανέλαβε την ανάλυση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών καθώς και την ολοκλήρωση, δοκιμασία και αξιολόγηση του έργου. Η ανάλυση των απαιτήσεων έλαβε υπόψη τις εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες και τις μοντέρνες απαιτήσεις του χρήστη και οδήγησε σε καθορισμό των προδιαγραφών για τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες. Καθορίστηκαν επίσης οι λειτουργίες του σύνθετου κυκλώματος (FPGA System-on-Chip), οι διεπαφές καθώς και σενάρια ελέγχου για το συνολικό σύστημα. Για την ολοκλήρωση του έργου δοκιμάστηκαν όλα τα σενάρια ελέγχου των κυκλωμάτων, ολοκληρώθηκε και ελέγχθηκε το λογισμικό του DSP και της CPU και έγιναν πειράματα και μετρήσεις για τον έλεγχο των επιδόσεων του συστήματος. Ακόμη, έγιναν έλεγχοι επικοινωνίας του συστήματος με συμπληρωματικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά όπως απλά τηλέφωνα, DSLAMs, servers, PCs.