Προσωπικό - Διοίκηση έργων

 
Ομάδα διοίκησης έργων: Ρόλος της ομάδας είναι η διοίκηση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προόδου των έργων της Διεύθυνσης. Σκοπός είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ των ομάδων της Διεύθυνσης, καθώς και ο συντονισμό τους, με απώτερο στόχο την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε οικονομο-τεχνικό επίπεδο.  
 
Μέλη ομάδας: