Προσωπικό - Ανάπτυξη δικτυακών υποδομών

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου, την διαλειτουργικότητά του με άλλα δημόσια δίκτυα και την συνεχή προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην περιοχή των δικτύων υπέρ-υψηλών ταχυτήτων και των δικτυακών υπηρεσιών.
 
Μέλη ομάδας: