Προσωπικό - Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας των υφισταμένων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς την εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάνοντας χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 
Μέλη ομάδας: