Προσωπικό - Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλ. διακυβέρνησης

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σκοπός είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση με γνώμονα την ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση για τον τελικό χρήστη.
 
Μέλη ομάδας: