Προσωπικό - Έρευνα και Ανάπτυξη

 
Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης: Ρόλος της ομάδας είναι η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων, ευρωπαϊκών και εθνικών, στα οποία η Διεύθυνση συμμετέχει είτε ως συντονιστής, είτε ως εταίρος. Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας εστιάζεται κυρίως στην περιοχή των δικτύων, επικοινωνιών και συστημάτων.