Πύλη eTwinning.net
Εγγραφή
Desktop     Twinspace     Groups     Elearning Labs
Επαγγελματική ανάπτυξη Τηλεκπαίδευση [Μαθήματα σε Moodle]

«Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων 2014»

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων 2014» εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning και έχει σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης web 2.0 εργαλείων (slideshare, Joomag, Kizoa, wiki, glogster, padlet, titanpad, Socrative) σε eTwinning projects.

Περισσότερα...

Οnline σεμινάριο eTwinning με θέμα:Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων» εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning και έχει σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης web 2.0 εργαλείων σε eTwinning projects.

Περισσότερα...

Online σεμινάριο eTwinning με θέμα: «eTwinning. μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων»

Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τι είναι ένα σχολικό πρόγραμμα (project), ποιες αρχές διέπουν τη δημιουργία ενός προγράμματος, ποια τα οφέλη και πώς μπορούμε να δηιουργήσουμε προγράμματα που να αντιστοιχούν σε διδακτικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος. Θα δούμε επιτυχημένα eTwinning προγράμματα και θα λύσουμε τυχόν απορίες σχετικά με τη δημιουργία και την υλοποίηση ενός eTwinning προγράμματος στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Για την επιτυχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις διδακτικής ή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Καλό, όμως, είναι να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης eTwinning.

Οι θέσεις εκπαιδευόμενων είναι 100 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα...

Οnline σεμινάριο eTwinning με θέμα: "Ο Διαδραστικός Πίνακας. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων"

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Ο Διαδραστικός Πίνακας. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων» εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων που θα δημιουργηθούν από την Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός γνώσεις και συνολική εικόνα για τα σύγχρονα Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας (ΔΣΔ), την βοήθεια που μπορούν προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδέες για την χρήση ΔΣΔ στο πλαίσιο των συνεργασιών του eTwinning.

Οι θέσεις εκπαιδευόμενων είναι 100 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.


Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς.


Περισσότερα...

Η δράση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης & επαγγελματική δικτύωση των εκπαιδευτικών

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Γνωριμία και εξοικείωση με τις λειτουργίες της πλατφόρμας moodle
  • Ιστορική αναδρομή της δράσης eTwinning
  • Περιήγηση στην ευρωπαϊκή και ελληνική πύλη της δράσης eTwinning
  • Η νέα μορφή κοινωνικής δικτύωσης των εγγεγραμμένων μελών στη δράση eTwinning

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...
Η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από:
 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.     Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων     Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών      

Σχεδιασμός και Υλοποίηση δικτυακού τόπου:
Ι.Τ.Υ.Ε. - Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών