Εισαγωγή

Στις σελίδες που ακολουθούν περιέχεται το επιμορφωτικό υλικό όπως διατέθηκε στους επιμορφούμενους κατά το διαδικτυακό μάθημα "Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός" τον Νοέμβριο του 2010.

 

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης, σχεδόν 84 εκατομμύρια ευρωπαίοι ζουν στα όρια της φτώχειας, γεγονός που συνεπάγεται σωρεία προβλημάτων για τους ίδιους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Η φτώχεια δημιουργεί στους ανθρώπους συναισθήματα ανασφάλειας, καθώς δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες όπως η τροφή και η στέγη, ενώ παράλληλα είναι αναγκασμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένο τρόπο ζωής ο οποίος συνήθως οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες πάνω σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν αντίστοιχα eTwinning προγράμματα.
Το μάθημα απευθύνεται σε έλληνες εκπαιδευτικούς (διορισμένους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι επιθυμητό οι εκπαιδευτικοί να έχουν ήδη έρθει σε προηγούμενη επαφή με το eTwinning και να είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα συχνής πρόσβαση στο internet, κατά προτίμηση μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL).

 

Στόχοι
Οι εκπαιδευόμενοι με τη λήξη θα αναμένεται να μπορούν:

  • Να αναπτύξουν κριτική κατανόηση των προβλημάτων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • Να μπορούν να αποτιμήσουν τα πιθανά παιδαγωγικά και κοινωνικά οφέλη από την ανάπτυξη ενός eTwinning προγράμματος σχετικά με τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό


Χρονοδιάγραμμα
Το μάθημα παραδίδεται εξ΄ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και έχει διάρκεια 10 ημερών. Για την επιτυχή συμμετοχή στο μάθημα απαιτούνται 10-15 ώρες απασχόλησης συνολικά για τη μελέτη των κειμένων, εκπλήρωση των δραστηριοτήτων και συμμετοχή στις συζητήσεις. Προτείνεται η καθημερινή σύνδεση στο χώρο του μαθήματος για την παρακολούθηση και συμμετοχή στις συζητήσεις.

 

1η Ενότητα
  2η Ενότητα
Υλικό ενημέρωσης   Προτεινόμενες δραστηριότητες
European Year 2010 logo  
     
Εργασίες   Περιγραφή του μαθήματος
homework  
course description

 

 

Το μάθημα "Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός" δημιουργήθηκε από τον Άγγελο Κωνσταντινίδη και υλοποιήθηκε χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες επιμόρφωσης.

Για να επικαλεστείτε το επιμορφωτικό υλικό από το μάθημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω παραπομπή:
Κωνσταντινίδης, Α. (2010). Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Διαδικτυακό μάθημα της δράσης eTwinning. Διαθέσιμο στο: http://www.etwinning.gr/

 

ΙΤΥ Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από το
Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning
email: etwinning@sch.gr
URL: http://www.etwinning.gr
helpdesk: 801-11-38946 (etwin)

Greek Ministry of Education Lifelong learning Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.