Μελέτη και λειτουργία Κόμβων Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων και Αποθηκευτικού Χώρου (Grid Operation Centers) και Προσαρμογής/Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης Πλέγματος

Ακρωνύμια: Hellasgrid 1 & 2 
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2007 
Λήξη: Ιανουάριος 2008 
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο αυτό φορά την μελέτη & Λειτουργία κόμβων διαχείρισης & λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και αποθηκευτικού χώρου για την υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστοιχιών του HellasGrid σε καθημερινή βάση. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία αντίστοιχων δομών με τα Κέντρα Λειτουργίας Δικτύων (Network Operations Centres - ΝΟCs) που είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και διαχείριση των δικτύων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο (όπως υπάρχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τους Δημόσιους Φορείς, στα μεγάλα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά κέντρα και σε Εθνικό Επίπεδο στο ΕΔΕΤ). Οι δομές αυτές αναφέρονται ανάλογα ως Κέντρα Διαχείρισης & Λειτουργίας Υπολογιστικών Συστημάτων και Αποθηκευτικού Χώρου ή πιο απλά Κέντρα Λειτουργίας Συστοιχιών και κατά αντιστοχία Grid Operation Centers - GOCs. Τα κέντρα αυτά θα στελεχωθούν από τεχνικούς με εξειδίκευση στις υπολογιστικές τεχνολογίες, τα δικτυακά πρωτόκολλα και τις τεχνολογίες αποθήκευσης που θα χρησιμοποιηθούν.