ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενιαίο Περιβάλλον για την υποστήριξη, προώθηση και προβολή της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ακρωνύμια: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 
Περίληψη: INNACT - RWG 2002-2003 
Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
Συνεργάτες: Πανεπιστήμιο Πατρών 
Έναρξη: Νοέμβριος 2002 
Λήξη: Οκτώβριος 2003 
Αναλυτική Περιγραφή:

Το έργο αφορούσε στην προώθηση και υλοποίηση καινοτομιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μ.Μ.Ε. μέσω σύγχρονων τεχνολογιών.