Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση:
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 
Έναρξη: Αύγουστος 2002 
Λήξη: Δεκέμβριος 2002 
Αναλυτική Περιγραφή:
Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τηλεματικές υπηρεσίες και δημιουργία πανελλαδικών V.P.N. για την υλοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.