Ανάπτυξη Εφαρμογών Διάταξης Ιστοσελίδων και Αποτελεσματικής Διαχείρισης Πόρων Υπολογιστικού Πλέγματος

Ακρωνύμια: GRID-APP 
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 3.3  
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργείο Ανάπτυξης
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2007 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Αναλυτική Περιγραφή:
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη νέων πιλοτικών εφαρμογών υπολογιστικού πλέγματος για την αξιοποίηση της εθνικής υποδομής που αναπτύσσεται στα πλαίσια του HellasGrid. Πιο συγκεκριμένα το παρόν έργο προτείνει την ανάπτυξη των παρακάτω δύο εφαρμογών: (i) μέθοδοι διάταξης ιστοσελίδων στην υποδομή πλέγματος (Web page ranking on the Grid) και (ii) εφαρμογή βέλτιστου χρόνο-προγραμματισμού εργασιών και διαχείρισης πόρων υπολογιστικού πλέγματος (Job scheduling and resource management in grids).