Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (Remote System Management) με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα

Ακρωνύμια: OpenRSM: Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης 
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 87) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Δεκέμβριος 2005 
Λήξη: Αύγουστος 2007 
Ιστοσελίδα: http://openrsm.sourceforge.net  
Αναλυτική Περιγραφή:
Στα πλαίσια του έργου έγινε σχεδιασμός, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (πιλοτικός χρήστης). Αναπτύχθηκε μία ολοκληρωμένη λύση βασισμένη στις αρχές του ελεύθερου ανοικτού λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ). Με χρήση σιωπηλού προγράμματος, που λειτουργεί ως τοπικός agent, απομακρυσμένοι σταθμοί εργασίας καθίστανται διαχειρίσιμοι και δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να εκτελεί καταγραφές διαθεσίμου υλικού και λογισμικού, απομακρυσμένο έλεγχο επιφάνειας εργασίας, διανομή λογισμικού και παρακολούθηση δικτύου και κίνησης.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος OpenRSM
 

Η λογική στοίβα του λογισμικού OpenRSM