Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα

Ακρωνύμια: EDUnet 3 
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 96) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ' ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2005 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Ιστοσελίδα: http://www.sch.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο έχει αντικείμενο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι υπηρεσίες Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί αυτοτελές τμήμα ενός συγκροτημένου πλαισίου έργων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, που αποσκοπεί στην συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις προσφερόμενες από το Π.Σ.Δ. υπηρεσίες και στην ανάπτυξη/αναβάθμιση/επέκταση των τελευταίων από το Π.Σ.Δ έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην υιοθέτηση μοντέρων εκπαιδευτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς. Το έργο εστιάζει στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας. Το έργο εκτελέστηκε στις παρακάτω φάσεις:
  • Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και ενημέρωσης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του ΕΑ-ΙΤΥ σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τηλεματικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
  • Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΕΑ-ΙΤΥ ως προς τη χρήση των Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (on-line training on the job)
  • Υλοποίηση εργαλείων και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μέσω της ανάπτυξης, επέκτασης, αναβάθμισης και πιλοτικής λειτουργίας προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υλοποίησης κεντρικών δράσεων

Αρχιτεκτονική Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 
Δείτε την αφίσα του έργου (Αρχείο pdf 650kb)