Ημερίδες

Πρόσκληση για εθελοντή πρεσβευτή eTwinning για τα έτη 2013 – 2014 στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, μετά την παραίτηση του πρεσβευτή της δράσης eTwinning που είχε επιλεγεί (με την ως άνω αναφερόμενη σχετική απόφαση) στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, επαναπροκηρύσσει την κάλυψη της θέσης για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2013 – 2014 για την Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

Θητεία:                       Από 1/1/2013 έως 31/12/2014

Πλήθος θέσεων:        Μία (1) στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερίδων (workshops) σε κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους.
 • Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους ΄
 • Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning.
 • Υποβολή γραπτής αναφοράς για συμμετοχές σε workshops, ημερίδες και συνέδρια τα οποία σχετίζονται με τη δράση, στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης Ε.Υ.Υ. σε ετήσια βάση.
 • Οργάνωση τουλάχιστον δύο διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning.
 • Υποστήριξη και Προώθηση της συνεργασίας ομάδων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα και οι οποίοι υλοποιούν το ίδιο έργο eTwinning.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
 • Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο στη διάρκεια της χρονιάς  εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.

Οι πρεσβευτές θα αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω καθήκοντα αρμοδιότητες θα αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning στις αρχές του 2013 και  του 2014.

Τα έξοδα από ενδεχόμενες μετακινήσεις των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, θα καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

 1. 1)      Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. 2)      Η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. 3)      Η καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένης (πτυχίο).
 4. 4)      Η εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ όπως αυτή αξιοποιείται μέσα από την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ύπαρξη πιστοποιητικού επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α’). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
 5. 5)      Τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη συνεργασία etwinning στο παρελθόν.

 

Κατανομή ανά περιοχές

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κοζάνη – Καστοριά – Γρεβενά – Φλώρινα

1

Διευκρίνιση:

Θα επιλεγεί κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικός που διαμένει και υπηρετεί οργανικά σε περιοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση, όμως, που δεν υπάρχουν αιτήσεις από εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, τότε θα επιλεγεί εκπαιδευτικός γειτονικής περιφέρειας ο οποίος έχει καταθέσει σχετική αίτηση, με βάση τη βαθμολογία του.

Η επιλογή του πρεσβευτή θα γίνει από τα μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης του eTwinning με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω.

 

Ημερομηνίες

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 18/9/2013, ώρα 15.00.
 • Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 20/9/2013
 • Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 30/9/2013.

 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.eTwinning.gr
 • Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από κάθε ενδιαφερόμενο, θα υπολογιστούν αυτόματα (από ηλεκτρονικό σύστημα) τα μόρια κάθε αίτησης, σύμφωνα με τον «Πίνακα Μοριοδότησης».
 • Όλες οι αιτήσεις θα καταχωριστούν σε «Πίνακα Αξιολόγησης» σε φθίνουσα σειρά ως προς το σύνολο μορίων που έλαβε κάθε μία από αυτές.
 • Για τη διαφάνεια της διαδικασίας ο «Πίνακας Αξιολόγησης» θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://www.eTwinning.gr και θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι την
 • Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα κληθεί ο εκπαιδευτικός που θα έχει επιλεγεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά (σπουδών, προϋπηρεσίας, ξένων γλωσσών, κλπ) πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα. Σε περίπτωση που δεν αποστείλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρει στην αίτησή του ή τα αποστείλει εκτός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η θέση θα καλύπτεται αυτόματα από τον επόμενο στον πίνακα αξιολόγησης.
 • Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής στο νέο εθελοντικό σώμα ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα έτη 2013 – 2014 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.eTwinning.gr

Συμπληρώστε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.

Εγκύκλιος 
Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.