Ημερίδες

Επαναπροκήρυξη για κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2013 – 2014 για τις Περιφέρειες ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προέβλεπε η ως άνω αναφερόμενη σχετική απόφαση, και καθώς δεν υπήρχαν υποψηφιότητες για τις θέσεις πρεσβευτών στις Περιφέρειες  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, επαναπροκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα έτη 2013 – 2014 για τις Περιφέρειες ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή. 

Θητεία:  Από 1/1/2013 έως 31/12/2014

Πλήθος θέσεων:  

Μία (1) στην Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και μία (1) στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερίδων (workshops) σε κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους.
 • Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους ΄
 • Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning.
 • Υποβολή γραπτής αναφοράς για συμμετοχές σε workshops, ημερίδες και συνέδρια τα οποία σχετίζονται με τη δράση, στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης Ε.Υ.Υ. σε ετήσια βάση.
 • Οργάνωση τουλάχιστον δύο διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning.
 • Υποστήριξη και Προώθηση της συνεργασίας ομάδων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα και οι οποίοι υλοποιούν το ίδιο έργο eTwinning.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
 • Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο στη διάρκεια της χρονιάς  εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.

Οι πρεσβευτές θα αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω καθήκοντα αρμοδιότητες θα αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning στις αρχές του 2013 και  του 2014.

Τα έξοδα από ενδεχόμενες μετακινήσεις των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, θα καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

1)      Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2)      Η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3)      Η καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένης (πτυχίο).
4)      Η εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ όπως αυτή αξιοποιείται μέσα από την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ύπαρξη πιστοποιητικού επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α’). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
5)      Τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη συνεργασία etwinning στο παρελθόν.

 

Κατανομή ανά περιοχές

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα – Ηλεία

Αιτωλοακαρνανία

1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Κορινθία – Αργολίδα              

Αρκαδία - Λακωνία - Μεσσηνία        

1

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις σύμφωνα με την κατανομή, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί το δικαίωμα επαναπροκήρυξης για συγκεκριμένες περιφέρειες.

 

Διευκρίνιση:

Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που διαμένουν και υπηρετούν οργανικά  σε Διεύθυνση της  περιφερειακής Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία καταθέτουν αίτηση-φόρμα. Σε περίπτωση, όμως, που δεν υπάρχουν αιτήσεις από εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, τότε θα επιλεγούν εκπαιδευτικοί γειτονικών περιφερειών οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, με βάση τη βαθμολογία τους.

Η επιλογή των πρεσβευτών θα γίνει από τα μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης του eTwinning με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω.

 

Ημερομηνίες

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 14/03/2013, ώρα 15.00.
 • Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 21/03/2013
 • Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 27/03/2013.

 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο

  http://www.etwinning.gr/survey/index.php/566436/lang-el 

Απόφαση

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.