Δικτυακή πύλη και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 10) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2003 
Λήξη: Μάιος 2003 
Ιστοσελίδα: http://www.uop.gr 
Αναλυτική Περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δικτυακής πύλης (Portal) για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες, με στόχο να καταστεί η δικτυακή πύλη ένας χώρος πληροφόρησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας προσφέροντας δυνατότητες πέραν του παραδοσιακού δικτυακού τόπου.