Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ΄ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση:
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2006 
Λήξη: Ιούνιος 2007 
Ιστοσελίδα: http://www.observatory.gr  
Αναλυτική Περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης-έρευνας με στόχο την αποτύπωση της δυναμικής και την προδιαγραφή αξόνων στρατηγικής για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και την εξάλειψη του κινδύνου δημιουργίας ψηφιακού χάσματος. Η υλοποίηση του έργου έγινε με το διαχωρισμό του σε τρία συγκεκριμένα και διακριτά Πακέτα Εργασίας.
  • Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας
Πραγματοποιήθηκε επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος και της διεθνούς πρακτικής και στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και αναλύθηκαν οι βέλτιστες πολιτικές
  • Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης στην Ελλάδα
Πραγματοποιήθηκε επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά ΅ε την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και έγινε περιγραφή των βασικών αιτιών στις οποίες οφείλεται η χαμηλή διείσδυση της στην ελληνική κοινωνία. Αξιολογήθηκαν δράσεις σχετικές ΅ε την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και μελετήθηκαν οι συνθήκες του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά παροχής ευρυζωνικών συνδέσεων.
  • Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης 2007-2013 για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα
Έγινε η χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και η Σύνταξη σχεδίου δράσης 2007-2013 για την Ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα.